ผู้ดูแลระบบ

นายณัฐพล อุตชี

ครู คศ.1

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เอกเดี่ยวฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ

Email :huaynamkham@gmail.com