ข้อมูลบุคลากร

นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบดินทร์ สามหมอ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายมนัส อุทัยชิน

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางพัชราภรณ์ ลาผา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายณัฐพล อุตชี

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวพวชเพชร หวานแท้

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปรนัน หมั่นแคน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาววีระยา เชาว์ประโคน

ตำแหน่ง ธุรการ

นางสาวชลลัดดา นามหนองอ้อ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอาทิต พิไลพันธ์

ตำแหน่ง ช่างสี